1
-1.

1. . /Lehaim/

2 . . /Kinder yorn/

3. . /Kuzine/

4. . / A yidishe mame/

5. . /Fregt vos ken ikh/

6. . /Gefilte fish/

7. . /Moishele main fraint/

8. . /Rebe/

9. . /Papirosn/

10. . /Abi gezunt/

11. . /Tum-ba/

12. . /Ikh khob dikh tsufil lib/

13. . /Itsik/

14. . /Potpouri of jewish songs/


| | | | | " " | | |