1
.
 
2
-2.
 
   

1. . /Lehaim/

2 . . /Kinder yorn/

3. . /Kuzine/

4. . / A yidishe mame/

5. . /Fregt vos ken ikh/

6. . /Gefilte fish/

7. . /Moishele main fraint/

8. . /Rebe/

9. . /Papirosn/

10. . /Abi gezunt/

11. . /Tum-ba/

12. . /Ikh khob dikh tsufil lib/

13. . /Itsik/

14. . /Potpouri of jewish songs/

 

1. . /Lehaim/
. Fiddler on the Roof.

2. . /A kleinichker vintele/

3. . /Ba mir bistu shein/

4. . /Main Bershad/

5. . /Idishe maiholim

6., . /Tzip tzip hemrl/

7. . /Main tate/

8. . /Woo nemt men a bissele mazl/

9. . /A koshere kachke/

10. . /Sholem aleihem/

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

| | | | | " " | | |